ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

του Σωματείου “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΑΝΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ”

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΔΡΥΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ

 

Άρθρο 1ο

Ίδρυση

Ιδρύεται στην Κατερίνη Μορφωτικός Σύλλογος με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ” με έδρα την πόλη της Κατερίνης.

 

Άρθρο 2ο

Σκοποί του Σωματείου

Ι. Ως σκοποί του Σωματείου ορίζονται:

  • η ανάπτυξη των πνευματικών και ηθικών δυνάμεων των μελών και, γενικότερα, η δημιουργία πρόσφορων όρων για την παράλληλη ψυχική και πνευματική προαγωγή και βελτίωση των μελών.
  • Η κοινωνική επαφή και επικοινωνία των μελών προκειμένου να καλλιεργηθούν σχέσεις γνωριμίας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.
  • Η μελέτη και έρευνα λαογραφικών μνημείων και κυρίως η λαογραφία των Σαρακατσαναίων.
  • Η επιδίωξη, γενικότερα, της πνευματικής επικοινωνίας και συνεργασίας, μέσω της συνεργασίας των απανταχού Σαρακατσαναίων.
  • Η ίδρυση Τμήματος Νεολαίας Σαρακατσαναίων.
  • Η ισόρροπη και αναλογική εκπροσώπηση των Σαρακατσαναίων του Νομού Πιερίας.

 

ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου ιδρύονται:

α) Κέντρο Καλλιτεχνικών και Ψυχαγωγικών εκδηλώσεων

β) Τμήμα Λαογραφικών μελετών και Εθνικών εκδηλώσεων

γ) Τμήμα αποκατάστασης και Πρόνοιας των μελών

δ) Τμήμα Αθλοπαιδιών

ε) Γραφείο Αρχείου και Στατιστικής

στ) Γραφείο Τύπου και διαλέξεων

ζ) Τμήμα Νεολάιοας

η) Θεατρικό Τμήμα

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Άρθρον 3ο

Εγγραφή μελών και διακρίσεις

Ι. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

α) Ως τακτικά μέλη γίνονται δεκτοί όσοι και όσες κατάγονται από πατέρα Σαρακατσάνο και έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος γράφονται στο τμήμα της Νεολαίας.

β) Επίτιμα μέλη κηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο και τους σκοπούς του.

 

ΙΙ. Τα τακτικά και και τα επίτιμα μέλη απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και προνόμια του Σωματείου και παράλληλα έχουν το καθήκον και την υποχρέωση να παρέχουν κατά το δυνατόν τη συμβολή και τις υπηρεσίες τους στην προαγωγή και ευόδωση των σκοπών του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών πλην του εκλογικού δικαιώματος. Έχουν επίσης το δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν στις σχετικές με αυτά συζητήσεις με συμβουλευτική ψήφο.

 

ΙΙΙ. Κάθε Σαρακατσάνος δικαιούται να εγγραφεί ως μέλος του συλλόγου, όπως και όσοι συνδέονται με αυτούς διά γάμου και, γενικότερα, μέσω συγγενείας, χωρίς όμως δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Σωματείου.

 

ΙV. Προκειμένου κάποιος να εγγραφεί στο Σωματείο, υποβάλλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβουλιο και έγγραφη δήλωση ότι συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του Σωματείου. Η αίτηση αυτή πρέπει να προσυπογράφεται από δύο τακτικά μέλη του Σωματείου, που θα έχουν επιβεβαιώσει την καταγωγή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του εγγράφει τον αιτούντα ως μέλος. Εάν η αίτηση απορριφθεί για οποιοδήποτε λόγο, ο αιτών έχει δικαιωμα να προσφύγει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και αποφασίζει αποκλειστικά τότε για την εγγραφή του αιτούντα.

 

  1. Για κάθε κατηγορία μελών του Συλλόγου διατηρείται ιδιαίτερο μητρώο, στο οποίο σημειώνονται λεπτομερώς το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση και οι υποχρεώσεις του κάθε μέλους προς το Σωματείο.

 

Άρθρο 4ο

Διαγραφή – αποβολή – αποχώρηση μέλους

 

Ι. Μέλος του Σωματείου που δεν έχει εκπληρώσει τις χρηματικές και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του για δύο συνεχή εξάμηνα χωρίς δικαιολογημένη αιτία θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει παραιτηθεί και διαγράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο από το μητρώο των μελών. Εξακολουθεί δε να οφείλει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Σωματείο μέχρι και τη διαγραφή του.

 

ΙΙ. Κάθε μέλος μπορεί οποτεδήποτε να αποχωρήσει εκούσια από το Σωματείο κατόπιν έγγραφης δήλωσής του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Περιεχόμενο της δήλωσης είναι η παραίτηση από το δικαίωμά του να είναι μέλος του Σωματείου. Εξακολουθεί δε το παραιτηθέν μέλον να οφείλει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Σωματείο που γεννήθηκαν μέχρι και την υποβολή της δήλωσης παραίτησής του.

 

ΙΙΙ. Τα μέλη του Σωματείου, τακτικά ή επίτιμα, οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού του Σωματείου και προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές είναι εντός των ορίων του Καταστατικού και της δικαιοδοσίας τους. Η τάξη και η ευκοσμία στο εντευκτήριο ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό. Κάθε μέλος που τυχόν επιδεικνύει διαγωγή απρεπή και ανάρμοστη στο εντευκτήριο, που δεν συνάδει με τις διατάξεις του Κανονισμού και την τάξη και ευκοσμία, αποβάλλεται από το εντευκτήριο και διαγράφεται από τα μέλη του Σωματείου. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της πρώτης Γενικής Συνέλευσης εντός προθεσμίας ενός μήνα. Το διαγραφέν αυτό μέλος δεν έχει κανένα δικαίωμα επί των καταβληθέντων εισφορών και υποχρεούται να καταβάλει τυχόν καθυστερημένες εισφορές. Τα δικαιώματα δε του μέλους που του απαγορεύτηκε η είσοδος στο εντευκτήριο με αυτόν τον τρόπο, αναστέλλονται μέχρις ότου η Γενική Συνέλευση αποφανθεί επί της προσφυγής του.

 

ΙV.Κάθε μέλος που τυχόν ενεργήσει με οποιονδήποτε τρόπο κατά του σκοπού και των συμφερόντων του Συλλόγου διαγράφεται.

 

  1. V. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου έχει δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε μέλος και σε κάθε άλλη περίπτωση εφόσον κατά την αποκλειστική της κρίση ενδείκνυται αυτή η διαγραφή.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Άρθρο 5ο

Συγκληση Γενικής Συνέλευσης

Ι. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο το μήνα Ιανουάριο, έκτακτα δε όταν το κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν ζητηθεί εγγράφως από τριάντα (30) μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.

 

ΙΙ. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει ορισμένα και με σαφήνεια τα θέματα που θα συζητηθούν.

 

Άρθρο 6ο

Απαρτία – δικαίωμα ψήφου

Ι. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

 

ΙΙ. Εάν δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση με την ίδια ημερήσια διάταξη εντός οκτώ (8) ημερών και βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν παραστούν.

 

ΙΙΙ. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη.

 

Άρθρο 7ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης, πρακτικά

Ι. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής και έκτακτης) εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσης από τα παρόντα μέλη της.

 

ΙΙ. Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και  υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα καθώς και από τρία από τα παριστάμενα μέλη που υποδεικνύονται από αυτή.

 

Άρθρο 8ο

Γενική Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Για κάθε περίπτωση που αφορά στο Σωματείο και στους σκοπούς αυτού, που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, αρμόδια να αποφανθεί είναι η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των μελών του Σωματείου.

 

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ι. Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών:

-λογοδοτεί υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για τα πεπραγμένα της διοίκησής του κατά το διάστημα της θητείας του

-αναγιγνώσκεται η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής επί του ελέγχου της οικονομικής διαχειρήσεως.

 

ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται επί της ως άνω λογοδοσίας και της έκθεσης του πορίσματος του ελέγχου της επιτροπής και εγκρίνει τον απολογισμό της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της λήξασας χρήσης.

 

ΙΙΙ. Ακολουθεί η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και η λήψη αποφάσεων επί όλων των ζητημάτων γενικής φύσης του Σωματείου που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν:

α) Την εν γένει διοίκηση του Σωματείου

β) Απόφαση για κάθε διάθεση χρηματικού ποσού και δαπάνη.

γ) Τον ορισμό επιτρόπων για τη συγκρότηση των τμημάτων και γραφείων του άρθρου 2 του παρόντος

δ) Τη διεύθυνση του τμήματος της Νεολαίας με σκοπό την καλλιέργεια και μετάδοση των ηθών, εθίμων, θρύλων και παραδόσεων των Σαρακατσαναίων.

ε) Τη δυνατότητα προσφοράς υλικής και ηθικής βοήθειας και ενίσχυσης σε αδερφά Σωματεία, με τα οποία και θα διατηρεί διαρκή επαφή και επικοινωνία.

 

 

Άρθρο 11ο

Εκλογή-θητεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα (9) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη που εκλέγεται με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων

 

ΙΙ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των τακτικών και τακτοποιημένων οικονομικά μελών, διά μυστικής ψηφοφορίας.

 

ΙΙ. Προς εξυπηρέτηση του καταστατικού σκοπού της ισόρροπης και αναλογικής εκπροσώπησης των Σαρακατσαναίων, ένα ποσοστό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγεται με γεωγραφική ποσόστωση ως εξής:

α) δύο (2) μέλη από την επαρχία Άγιος Σπυρίδων

β) δύο (2) μέλη από την επαρχία Δίον

γ) δύο (2) μέλη από λοιπές επαρχίες

δ) τρία (3) μέλη χωρίς γεωγραφική ποσόστωση.

 

ΙV. Το κάθε ενιαίο ψηφοδέλτιο χωρίζεται σε τρεις διακριτές κατηγορίες :

α) επαρχία Άγιος Σπυρίδων

β) επαρχία Δίον

γ) λοιπές επαρχίες

Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει τους υποψηφίους κάθε επαρχίας σε αλφαβητική σειρά

 

  1. V. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των υποψηφίων σε μία κατηγορία οι θέσεις θα καλύπτονται με βάση τους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων στις άλλες δύο κατηγορίες.

 

VΙ. Κάθε μέλος που έχει δικαίωμα εκλέγειν, δικαιούται να θέσει σταυρό προτίμησης σε εννέα (9) υποψηφίους το πολύ. Ψηφοδέλτιο με παραπάνω σταυρούς προτίμησης θεωρείται άκυρο και δεν προσμετράται.

 

VΙΙ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

 

Άρθρο 12ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται εντός έξι (6) ημερών μετά την εκλογή τους. Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία 1) Τον Πρόεδρο, 2) τον Αντιπρόεδρο, 3) το Γενικό Γραμματέα, 4) τον Ταμία.

 

Άρθρο 13ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό  Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του, ορίζοντας με σαφήνεια τα θέματα προς συζήτηση.

 

Άρθρο 14ο

Απαρτία – ψηφοφορία

Ι. Το Διοικητικό  Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του.

 

ΙΙ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

Άρθρο 15ο

Αδικαιολόγητη απουσία μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Ο αμέσως κατά σειρά επιλαχών αναπληρωτής καλείται να αναλάβει τη θέση του παραιτηθέντος μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 16ο

Σύμπτωση ιδιοτήτων

Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

 

Άρθρο 17ο

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ι. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α. Προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του

β. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

γ. Ελέγχει το ταμείο

δ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων σε όλες τις σχέσεις και τυχόν αναφορές σε κάθε υπόθεση και ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε Δικαστηρίου

ε. Εκδίδει με το Γενικό Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών.

στ. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙ. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει αυτόν στις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος.

 

Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας :

α. Συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Τηρεί την αλληλογραφία.

γ. Συνυπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Προέδρου και τα εντάλματα πληρωμής.

 

Άρθρο 19ο

Αρμοδιότητες Ταμία

Ο Ταμίας :

α.  Διατηρεί το ταμείο του Συλλόγου

β. Ενεργεί εισπράξεις βάσει διπλότυπων αποδείξεων εισπράξεως  που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

γ. Ενεργεί την εξόφληση των ενταλμάτων πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, βάσει σχετικών δικαιολογητικών.

δ. Τηρεί το βιβλίο του Ταμείου του Συλλόγου.

ε. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο συνοπτικό πίνακα των εσόδων και εξόδων του Σωματείου και αναλυτική κατάσταση με τις καθυστερούμενες συνδρομές.

 

Άρθρο 20ο

Διαχείριση χρηματικών ποσών

Ι. Ο ταμίας υποχρεούται να καταθέτει τα χρήματα που περιέρχονται στην κατοχή του επ’ ονόματος του Συλλόγου σε έντοκο λογαριασμό σε μία από τις μεγάλες Τράπεζες.

 

ΙΙ. Αυτές οι καταθέσεις, ή μέρος αυτών μπορούν να αποσυρθούν από το λογαριασμό αυτό, δυνάμει ειδικής προς τούτο εντολής προς την Τράπεζα που έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΙΙΙ. Ο ταμίας δικαιούται να έχει στην κατοχή του ποσό που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, κατ’εντολήν του Διοικητικού Συμβουλίου, προς κάλυψη τρεχουσών αναγκών.

 

Άρθρο 21ο

Αναπλήρωση Ταμία

Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει αυτόν στις αρμοδιότητές του ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την προσωπική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 22ο

Εισπράκτορας

Μετά από πρόταση και υπό την προσωπική ευθύνη του Ταμία, είναι δυνατόν να διορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικός εισπράκτορας για τη διενέργεια των εισπράξεων των συνδρομών και λοιπών απαιτήσεων του Συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Άρθρο 23ο

Εκλογή

Ι. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία (3) μέλη.

 

ΙΙ. Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι διετής.

 

 

Άρθρο 24ο

Αρμοδιότητα – απαρτία

Ι. Μεταξύ των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται ο Προϊστάμενος και ο Γραμματέας.

 

ΙΙ. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής.

 

ΙΙΙ. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την ταμειακή διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε εξάμηνο) και εκτάκτως, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

 

ΙV. Τα πορίσματα του ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής καταχωρούνται σε βιβλίο που τηρείται για αυτόν το σκοπό και μαζί με την έκθεση της επί της διαχείρισης του υπόλογου Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών.

 

  1. V. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανωμαλιών στη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την αρμοδιότητα να προκαλέσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέσω του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του τελευταίου μπορεί και η ίδια η Επιτροπή να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 25ο

Πόροι

Πόροι του Συλλόγου είναι

α) Οι συνδρομές των μελών

β) Οι εκούσιες συνεισφορές των μελών, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα αυτών

γ) Το καθαρό προϊόν των συγκεντρώσεων, χοροεσπερίδων, λαχείων και εορτών που διοργανώνονται από το Σωματείο

δ) Κάθε άλλος νόμιμος πόρος

ε) Το δικαίωμα εγγραφής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 26ο

Τροποποίηση Καταστατικού

Ι. Το Σωματείο έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό δια μέσου της Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί ειδικά με ημερήσια διάταξη την τροπολογία των άρθρων που πρόκειται να τροποποιηθούν.

 

ΙΙ. Για να ληφθεί απόφαση επί της τροποποίησης απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών τουλάχιστον.

 

ΙΙΙ. Για να ληφθεί απόφαση επί των άρθρων που πρόκειται να τροποποιηθούν απαιτείται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στην ως άνω Συνέλευση.

 

Άρθρο 27ο

Σφραγίδα

Το Σωματείο έχει σφραγίδα, κυκλικού σχήματος, που φέρει σε εξωτερικό κύκλο τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» και στο εσωτερικό τις λέξεις «Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ» με την προτομή αυτού και αναφορά στο έτος ίδρυσης (1974).

 

Άρθρο 28ο

Διάλυση του Σωματείου

Ι. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από ειδική Γενική Συνέλευση των μελών, που συγκαλείται επί τούτου.

 

ΙΙ. Για να ληφθεί απόφαση επί της διάλυσης απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση διάλυσης, η Γενική Συνέλευση των μελών που έλαβε την απόφαση για τη διάλυση αποφασίζει για την τύχη ολόκληρης της περιουσίας του Σωματείου.

 

Άρθρο 29ο

Συμμετοχή σε ενώσεις

Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς (ομοσπονδία ή Σύλλογο). Σχετικά αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Άρθρο 30ο

Ι. Σε περίπτωση συμμετοχής του Σωματείου σε οργανισμό υπερκείμενου αυτού κατ’άρθρον 30 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μελών εκλέγει δύο αντιπροσώπους και δύο αναπληρωματικούς προκειμένου να εκπληρώσουν διετή θητεία στον υπερκείμενο οργανισμό (σωματειο-ομοσπονδία-ένωση).

 

ΙΙ. Εφόσον οι αντιπρόσωποι αυτοί εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του υπερκείμενου οργανισμού, δεν είναι δυνατόν να ανακληθούν ενόσω διαρκεί η θητεία τους.

 

Άρθρο 31ο

Γενική απαγόρευση πολιτικών-κομματικών επιδιώξεων-εξαρτήσεων

Απαγορεύεται απόλυτα η εξάρτηση του Συλλόγου από Πολιτικό Κόμμα ή η ανάμειξη του σε ενέργειες που αποσκοπούν άμεσα ή έμμεσα σε πολιτικές επιδιώξεις.

 

Άρθρο 32ο

Εορτασμός

Το Σωματείο εορτάζει κάθε χρόνο, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής και τελεί θεία λειτουργία.

 

Άρθρο 33ο

Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται σήμερα από τριάντα τρία (33) άρθρα. Αναγνώσθηκε με ευκρίνεια και μεγαλόφωνα, ψηφίσθηκε κατ’άρθρο στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στην αίθουσα του καφενείου Κωνσταντίνου Πανταζή από τα ιδρυτικά μέλη αυτού, στην Κατερίνη την 26η Δεκεμβρίου 1974. Τροποποιήθηκε δε, αφού αναγνώσθηκε με ευκρίνεια και μεγαλόφωνα και ψηφίσθηκε κατ’άρθρο στη σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση στην αίθουσα ……. την……

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Κατερίνη, …./…./2014

 

ΤΑ ΜΕΛΗ